Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesület

Adatvédelmi Szabályzata

Jelen adatvédelmi szabályzat célja (továbbiakban: szabályzat), hogy az Európai Uniónak, a hazai jogszabályoknak megfelelően a Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesület (továbbiakban: NAKE) honlapjára, azaz a honlapunkra látogató és regisztráló természetes személyek (továbbiakban: felhasználók) adatainak adatkezelését meghatározzuk, és erről tájékoztassuk a felhasználókat.

Az adatkezelő a NAKE (Szervezeti nyilvántartási számunk: 01-02-0013951, székhelyünk: 2081 Piliscsaba, Nádor Erdő utca 37., adatkezelést végző neve: Vezda László elnök, a szabályzatot készítette dr. Barkóczi Erzsébet ügyvéd, 1027 Bp., Frankel Leó út 13. I. em. 3.).

Adatvédelmi felelős adatai, elérhetősége: Vezda László elnök, 2081 Piliscsaba, Nádor Erdő utca 37.

A NAKE Alapszabályának megfelelően a lopott és más bűncselekmény elkövetése miatt körözött gépjárműveket derít fel a civil személyek által is igénybe vehető technikai eszközök és adatbázisok segítségével.

A NAKE célja elérése érdekében üzemelteti a www.autovadasz.eu honlapot (továbbiakban: honlap) és https://www.facebook.com/autovadasz.eu/ facebook oldalt (továbbiakban: FB oldal), valamint ingyenes alkalmazást (továbbiakban: ingyenes alkalmazás). Jelen szabályzatunkat a honlapunkon kezelt adatok tekintetében határozzuk meg, más oldalunkon kizárólag elérhetőséget biztosítunk, azon személy, aki igénybe kívánja venni tevékenységünket, az látogasson el honlapunkra.

A NAKE tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Tevékenységünk közhasznú, semmilyen profitorientált tevékenységet nem végzünk, felhasználóink adataival nem gazdálkodunk, azokat minden eszközzel védjük.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett – különleges adat estén írásban - hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A felhasználók a honlapon regisztrációval és regisztráció nélkül is megjelenhetnek. A regisztráció nélküli böngészés során nem gyűjt az adatkezelő semmilyen információt a böngésző személyéről.

A regisztráció során a felhasználó felhasználói azonosítóját, e-mailcímét, telefonszámát, értesítési címét adja meg. A NAKE ezen adatokat rögzíti, így ezen adatokat kezeli. A regisztrációval a felhasználó hozzájárul adatainak kezeléséhez. Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. A felhasználó által megadott adatok valódiságát a NAKE teljesnek és igaznak fogadja el, azokat nem ellenőrzi. A felhasználót terheli mindennemű, általa megadott adatokkal kapcsolatos felelősség. Amennyiben a felhasználó által megadott adatok valótlanok, úgy az ezzel okozott mindennemű kárért a felhasználó tartozik felelősséggel a felé a személy felé, amelynek kárt okozott.

A NAKE az adatkezelés során harmadik személyeknek, kivéve a jogszabály alapján meghatározott személyeket, és ezzel összefüggésben fennálló kötelezettségeit, az adatokat ki nem adja. A NAKE az adatkezeléssel összefüggésben nem keresi meg reklám célú anyagokkal a felhasználót. A NAKE kizárólag a működésével kapcsolatos anyagok küldésével keresheti meg a felhasználókat. A felhasználó a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul.

A NAKE tevékenysége azon alapul, hogy az elveszett, ellopott, stb. gépjárműveket megkeresse, ennek érdekében amennyiben megtalálja a gépjárművet, úgy annak tulajdonosán felül az illetékes rendőrség részére jelzi ezen tényt, ennek megfelelően a gépjármű adatai és tulajdonosának elérhetőségei a rendőrség részére kerülnek továbbításra. A NAKE tájékoztatja a felhasználót, hogy a gépkocsihoz tartozó tulajdonos adatai a központi nyilvántartásból kinyerhetők, a rendőrség számára ezen felhatalmazást a jogszabály teremti meg, a NAKE számára az adattovábbítást a felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a regisztrációval ezen tényt kifejezetten elfogadja.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó regisztrációval történő hozzájárulása az adatkezeléshez, valamint a NAKE törvényes érdeke, mely jogszabályon alapul. A jelen szabályzatban alkalmazott adatkezelési jogalapok érdekmérlegelési teszt lefolytatását követően kerülnek meghatározásra.

Az adatkezelő az adatokat kifejezetten, de nem kizárólagosan, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen védi. Az adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A NAKE az adatok tárolása, selejtezése, felhasználása, feldolgozása fizikai, üzemeltetési és technikai biztonsági módozata a jogszabályoknak megfelelően történik. A fenti tevékenységek naplózása, nyilvántartása a társaság által üzemeltetett rendszerből nyomon követhető. Az adatok törlése, helyesbítése, zárolásának formája, az ezzel kapcsolatos nyilvántartások a társaság által használt programok naplózásában rögzítésre kerül. A magánszemély részére biztosítandó tiltakozási jog biztosításáról való tájékoztatás, ennek megtagadása (jogszabályhelyi hivatkozás alapján), az érintettek azonosításának módjáról való rendelkezést jelen szabályzat tartalmazza. Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll eljárásban a társaság képviselőjének tájékoztatását követően a rendszer üzemeltetőjével haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot a további adatvesztés elkerülése érdekében. Az adatvédelmi incidens bekövetkeztét követően elsődleges feladat az érintettek tájékoztatása, az adatvédelmi tisztviselő bevonásával, a megtett intézkedésekről való pontos dokumentáció ismertetése, amennyiben lehetséges, az adatmentés megszervezése a szakértők bevonásával.

A NAKE biztosítja a felhasználók számára, hogy levélben vegyék fel a kapcsolatot velünk. Az e-mail cím elengedhetetlen a felhasználó azonosításához. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul. Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

A NAKE a tevékenységéhez az alábbi webhelyszolgáltató közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe: Flexbit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 13-09-132675, Bejegyezve a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál, A cég székhelye: 2112 Veresegyház, Ráday utca 55., A cég statisztikai számjele: 14961764-6202-113-13., A cég adószáma: 14961764-2-13., Közösségi adószám: HU14961764.)

Az adatkezelő a tevékenysége során a személyes adatok kezelését minden esetben jogszabályi előírás vagy önkéntes hozzájárulás alapján végzi. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy az EU Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete GDPR 6. cikkén nyugszik.

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A személyes adatot a NAKE törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozás alapján jár el, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

A szabályzatunkban használt fogalmakat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényből, és voantkozó jogszabályokból nyertük. A legfontosabbak az alábbiak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (bele- értve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetés céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mű- veletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

Jelen szabályzattal összefüggésben keletkezett jogviták esetén az alábbi jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre:

Illetékes Járási Bíróság – polgári jogi ügyekben

Adatvédelmi incidens, személyes adattal való visszaélés esetén:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu

Budapest, 2018. május 10.

Készítette: dr. Barkóczi Erzsébet ügyvéd – 1027 Budapest, Frankel Leó út 13. I. em. 3.

 

Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesület